1

آشنایی با املاک منطقه 22

News Discuss 
همچنین به دلیل عبور خط آهن تهران - تبریز از شمال آن و انفصال از بافت تهران و همچنین عدم توجه به طرح به این محدوده نقش حاشیهای داشت زیرا در ساختار تهران به عنوان جزئی از کالبد شهر نقش ایفا نمیکرد و متأثر از گسترش روستای یافتآباد بود http://toikako.ee/en-products/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story