1

مجله دانشکده پزشکی اصفهان, 31(245), 1077-1085

News Discuss 
برای حل مشکل آتش سوزی انتقال سگهای بدون سرپرست از محوطه پارک پردیسان به محلهای نگهداری مناسب و احیای جمعیت خرگوشهای پارک با انتقال چند خرگوش بومی از مناطق مجاور (مانند سرخه حصار) پیشنهاد میشود. در حال حاضر پارک فاقد یک ساختار مشخص مدیریتی است و طبق توافق شهرداری https://rylanhy9i3.rimmablog.com/13936376/بهترین-دکتر-طب-سوزنی-در-سال-1401-لیست-ten-تایی

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story