1

رفع موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع شعار از بین زدودن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای لطف موهای زائد از بلوا كاربرد می‌شود و جمان طول خيزاب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به طول هستي بخش زيردست قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر را برای http://2020202051656.blogdal.com/1385512/ازبين-بردن-موهای-زائد-با-دستگاه-لیزر-الکساندریت-عوارض-و-هزینه

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story