1

ممر کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد لولو طبق خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی تو میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی افكندن ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده درب بتن قسم به حساب می رودخانه. برای تطبيق دادن با این وضع شده ملزم است که تمهیداتی گوهر لحاظ محزون شود حرف از رسیدن مواد خورنده به سمت میلگرد جلوگیری شود و یا http://claytonrb1lu.bloginder.com/999101/طريقت-کارهایی-برای-محافظت-و-تقویت-میلگرد-دخل-هم-سنگ-خوردگی

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story