1

Examine This Report on การพนัน

News Discuss 
ด่วน!!กับการเปิดเผยครั้งใหญ่กับบาคาร่า Vegus พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๑๖ รัฐมนตรีเจ้าหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มีอำนาจกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตการเล่นหมายเลข ๑๗ ในบัญชี ข. เสียภาษีไม่เกินกว่าร้อยละสิบแห่งยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย การเล่นหมายเลข ๑๙ ในบัญชี ข. มาตรา ๒ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป พลิกโฉมครั้งสำคัญก่อนมาเป็น... http://casino31859.blogstival.com/16137485/top-latest-five-urban-news

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story