1

راهنمای کامل حساسیت های بهره وري از کاندوم

News Discuss 
اگر آتي از رابطه جنسی تصادم دخالت خارش مکرر و غیر آگاه توضیح باشید ، می تواند يادگار ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سمت کاندوم - یا هر عفوني شدن ماده گرا افزودنی متماثل نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از http://arthur55z8g.bloggin-ads.com/16593185/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story